Att ladda ned

Vill du veta mer?

För ytterligare information vänligen kontakta Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse:

Eli Zlotnik
Projektchef
0707-20 64 17

Jan Izikowitz
Ansvarig arkitekt
0705-30 57 83

Detaljplan för nytt äldreboende inom stadsdelen Guldheden går ut på samrådefter beslut i Byggnadsnämnden i Göteborg

Syftet med den nya detaljplanen är att vidareutveckla ett av Sveriges första flergenerationsboenden, där äldre, barn, unga, seniorer och studenter lever och verkar under samma tak. StiftelsenNeuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse har tillsammans med staden under nästan tre decennier arbetat tillsammans för att utveckla nuvarande äldreboende med tillhörande verksamheter i Guldheden.

Tisdagen den 13 december 2022 beslutade Byggnadsnämnden att förslaget till ny detaljplan för stadsutveckling av det unika flergenerationsboenden vid Dr Allards gata går ut på samråd. Mellan den 18 januari- 25 februari 2023 har kommunala förvaltningar, statliga myndigheter samt övriga berörda möjlighet att lämna synpunkter. Området föreslås få ett tillskott med nya äldreboendeplatser, student- forskar- och personalbostäder samt skollokaler på totalt 12 000 kvm. Ambitionen är att tillsammans med staden skapa en mer levande, trygg och tillgänglig del av Guldheden som dessutom är socialt hållbart och som sjuder av liv och aktivitet och som tar tillvara redan utbyggd infrastruktur och service.

Kulturhistorisk mångfald
För att möjliggöra den önskade utvecklingen av befintliga verksamheter har det krävts att en ny detaljplan tasfram. Genom ett fruktbärande samarbete mellan Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse, vilkas värdegrund är att bedriva en allmännyttig verksamhet utan vinstsyfte, har stadsbyggnadskontoret på ett föredömligt vis tagit fram ett förslag till detaljplan avseende utvecklingen av stiftelsernas unika flergenerationskvarter.

– Med respekt för platsens karaktär, skala och kulturhistoria har vi tillsammans med stadsbyggnadskontoret utformat en arkitektursom har släktskap med både befintliga byggnader och Landala Egnahems
nationalromantik i norr och Brf VIVA i söder. Med organiska former är byggnaderna anpassade efter terrängen och växtligheten och får på så sätt en egen identitet och därför bildas en ny årsring i randen
mellan Guldheden och Chalmers/Mossen, säger Jan Izikowitz chefsarkitekt.

Förslag till ny detaljplan
Det har igenom hela detaljplanearbetet varit viktigt att kopplingen mellan Johanneberg och Guldheden blir mer tillgänglig och tryggare och att denna historiska koppling stärks i samband med nya tillägg på platsen. Framtagandet av goda målbilder som stödjer Göteborgs gröna och kulturhistoriska mångfald har varit avgörande i arbetet med den nya detaljplanen.

– Ambitionen i projektet är att skapa en bebyggelse som uppfyller alla hållbarhetsaspekter, socialt, miljö och ekonomiskt. Socialt genom flergenerationsboende och skol-/idrottsföreningsverksamhet, miljö genom nollenergihus och klimatneutral byggnad, samt ekonomiskt genom att öka storleken på äldreboendet till en mer långsiktig ekonomisk bärbar enhet. Genom ett gott samarbete med staden har vi lyckats uppnå den kritiska massa och utformningen som möjliggör de eftersträvade egenskaperna, säger Eli Zlotnik, projektchef.

För ytterligare information vänligen kontakta StiftelsenNeuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse:

Eli Zlotnik, projektchef, tel: 0707-20 64 17
Jan Izikowitz, ansvarig arkitekt, tel: 0705-30 57 83

Detaljplaneområdet är beläget i Södra Guldheden cirka 3 km söder om Göteborgs centrum. Planområdet ligger med ca 200 meters avstånd från Dr Fries Torg i stadsdelen Guldheden och i anslutning till befintliga byggnader inom verksamheten för Neuberghska Bambergerska Äldreboendet, Montessoriskolan Alexandra samt fristående förskolan Noak Ark.

Det gröna bältet runt Landala Egnahem efter utbyggnad är i sin storlek ungefär lika stort som idag.

Parkens funktion bibehålls och är lika ungefär lika tillgängligt för allmänheten som innan.

Påverkan av utbyggnaden på Landala Egnahem är betydligt mindre än sentida bebyggelse som Landshövdingehusen norr om Landala Egnahem, höghusen från 50-talet och Guldhedens kyrka från 60-talet.
Landala Egnahem visar på en robusthet och ett eget starkt uttryck där det är uppenbart att området klarat utmaningarna som ligger i när det byggs i dess närområde.

Det välbevarade egnahemsområdet med klar avgränsning och enhetlighet hävdar sig väl i stadsdelen.

Det visuella intrycket av det gröna mellan Neuberghska/Bambergska äldreboendet och Chalmers Teknikpark kvarstår.

Avgränsande träd mot egnahemsområdet bibehålls. Karaktärsbärande lövträd kring Viggeliden bevaras i möjligaste mån. Två måste tas ner, varav ett av dessa är allergiframkallande

Ersätta med uppvuxna träd.

Tillbyggnadens skala och former mot nordväst är framför allt anpassad till Landala egnahemsbebyggelsen medan tillbyggnaden mot sydost är anpassad till Viva.

Parkens funktion bibehålls och är lika ungefär lika tillgängligt för allmänheten som innan.

Påverkan av utbyggnaden på Landala Egnahem är betydligt mindre än sentida bebyggelse som Landshövdingehusen norr om Landala Egnahem, höghusen från 50-talet och Guldhedens kyrka från 60-talet.
Landala Egnahem visar på en robusthet och ett eget starkt uttryck där det är uppenbart att området klarat utmaningarna som ligger i när det byggs i dess närområde.

Det välbevarade egnahemsområdet med klar avgränsning och enhetlighet hävdar sig väl i stadsdelen.

Det visuella intrycket av det gröna mellan Neuberghska/Bambergska äldreboendet och Chalmers Teknikpark kvarstår.

Tillbyggnaden mot norr trappas ner mot Viggeliden närmast parken och Viggeliden. Skalan är motsvarande landshövdingehusen i norr om egnahemsområdet. Den kommande bebyggelsen kommer att underordna sig trädtopparna i siktlinjer inifrån egnahemsområdet.

Kontraster

För att skapa en trivsam miljö med spännande rumsupplevelser både  ansluter och kontrasterar tillbyggnaden mot den befintliga byggnaden. 

En organisk form bidrar till denna variation, dessutom medger en sådan form möjligheter till en god anpassning till parkområdet

Material och färger

Tillbyggnaderna mot nordost föreslås kläs med träpanel i samma färgskala som i Landala Egnahem men något ljusare.

Grundmurar och eventuellt hela sockelvåningen muras med natursten. Fönster har traditionella ”stående” proportioner.

Vissa delar av fasaderna skulle kunna kläs med spaljéer och klätterväxter för att bilda en grön vägg ut mot Viggeliden.

Intresserad av att veta mer?